Privacy policy of privacy beleid

Uniqum advocaten BV -met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 15, RPR Kortrijk, KBO n° 544.906.408, hierna ook kort Uniqum genoemd- verwerkt, bij haar activiteiten, gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen leiden tot de identificatie van natuurlijke personen (persoonsgegevens). Uniqum is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

Uniqum is begaan met het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en wenst duidelijk te informeren over de manier waarop zij omgaat met persoonsgegevens.

Afhankelijk van de relatie met Uniqum, kunnen persoonsgegevens verzameld worden op basis van verschillende gronden en kunnen ook de persoonsgegevens zelf variëren. In elk geval worden enkel gegevens verwerkt die dienend of noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Niet limitatief kunnen, afhankelijk van de doeleinden, volgende categorieën aan persoonsgegevens verwerkt worden: naam, adres, mail, telefoon, rijksregisternummer, informatie over bezit en vermogen, beroep en mandaten, lidmaatschappen, samenstelling gezin, gerechtelijke bijzonderheden….

Persoonsgegevens van cliënten, leveranciers, werknemers of medewerkers worden verwerkt, door Uniqum, in de mate dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en voor het uitvoeren van de overeenkomst die Uniqum met hen sluit, dit gedurende de periode van de samenwerking en nadien, tot zolang vorderingen in rechte kunnen gesteld worden door eender welke partij bij de bedoelde overeenkomst. Indien gegevens zijn verwerkt in boekhoudkundige gegevens worden deze bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn.

Gegevens die betrekking hebben op sollicitanten, worden bewaard tot het einde van het kalenderjaar dat volgt op de datum van ontvangst van de sollicitatie, louter om deze te evalueren en een wervingsreserve aan te leggen.

Over wederpartijen en gebeurlijk hun aangestelden, aandeelhouders, mandatarissen of werknemers kunnen ook persoonsgegevens worden verwerkt, vanuit de noodzaak en het belang om een goede en correcte werking en organisatie van de rechtspraktijk te organiseren en vanuit een gerechtvaardigd belang van de cliënten van Uniqum. Deze gegevens worden gekregen van de cliënten van Uniqum of uit publiek ter beschikking zijnde bronnen of uit (procedure)stukken die door de wederpartijen zelf zijn overgemaakt in het kader van een procedure, een bij Uniqum hangende zaak of aangelegenheid. Deze gegevens worden enkel bewaard in het betrokken dossier, dat gedurende de wettelijk voorziene bewaarperiode wordt bewaard.

Er kunnen ook persoonsgegevens worden verwerkt wanneer er wordt gebruik gemaakt van de website van Uniqum (www.uniqum.be) en hierop persoonsgegevens worden meegedeeld (door bijvoorbeeld het contactformulier in te vullen, een mail te sturen), of er in interactie wordt gegaan met Uniqum, of een met haar verbonden advocaat, via persoonlijke ontmoetingen, social media, digitale vergaderingen enzovoort. Deze gegevens worden dan mogelijks verwerkt, in het kader van stappen die noodzakelijk of passend zijn vooraleer een overeenkomst met Uniqum wordt gesloten, of vanuit het gerechtvaardigd belang van Uniqum om haar diensten te leveren of omdat daar uitdrukkelijk werd met ingestemd.

Uniqum deelt geen persoonsgegevens met derden zonder geldige reden of zonder wettelijke verplichting daartoe. Mededelingen in het kader van lopende procedures bij rechterlijke, arbitrale of administratiefrechtelijke instanties zijn alleszins geldige redenen. In elk geval zorgt Uniqum ervoor dat elke mededeling van persoonsgegevens gebeurt met inachtname van haar beroepsgeheim en dat van de advocaten die met Uniqum zijn verbonden. Uniqum maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en geen van de personen die met haar in contact komen of wiens gegevens worden verwerkt door Uniqum, zal daar aan onderworpen worden.

Elke persoon wiens gegevens door Uniqum wordt verwerkt, heeft het recht Uniqum te vragen om inzage, rectificatie, beperking, overdracht of het wissen van deze gegevens en kan zich ook tegen het verwerken verzetten. Bij vragen over een gebeurlijke verwerking van persoonsgegevens, of indien een betrokkene zijn of haar rechten in dat kader wenst uit te oefenen, kan Uniqum advocaten BV gecontacteerd worden op haar adres te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 15, tel. 056/22.29.01 of per email op info@uniqum.be. Uniqum respecteert alle wettelijke rechten van de betrokkenen, inzoverre dat wettelijk is toegelaten en respecteert daarbij uiteraard ook de grenzen van haar beroepsgeheim en de met haar verbonden advocaten. Bij de uitoefening van de bedoelde rechten dient het adres en een kopie van de identiteitskaart van de betrokkene meegestuurd te worden, zodat Uniqum de vereiste verificaties kan doen. Iedere betrokkene kan ook klacht neerleggen betreffende de verwerking van persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de in België geldende wetgeving en enkel de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van Uniqum zijn bevoegd ingeval van betwistingen.

Deze verklaring kan ten alle tijde worden gewijzigd door Uniqum, via een wijziging op haar website.