Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Witwas

Afhankelijk van de aard van de diensten die de Advocaat aan u dient te verstrekken, is het mogelijk dat hij verplicht is de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven.

In een dergelijk geval is de Advocaat voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van zijn cliënt. Dit geldt o.m. wanneer wij optreden in uw naam of voor uw rekening in financiële verrichtingen of verrichtingen inzake onroerend goed of wanneer wij u bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van koop-verkoop van onroerende goederen of bedrijven, het behoren van gelden, effecten of andere activa, openen of beheer van bank- spaar of effectenrekeningen, het organiseren van de oprichting, het uitbaten of het beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of soortgelijke juridische constructies.

In dat kader is de Advocaat verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliënt en doel en aard van de verrichting te bewaren gedurende 10 jaar. Dit strekt zich uit tot identificatie van de betrokken natuurlijke personen, zoals bestuurders/vertegenwoordigers van vennootschappen en uiteindelijk begunstigden achter de vennootschap die beroep doen op de Advocaat.

 De Advocaat kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken en is gerechtigd identiteitsgegevens van de betrokken personen op te vragen. De Cliënt is zich bewust van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de geldende preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen worden in rekening gebracht.

Het geven van advies over uw rechtspositie, advies en bijstand bij het voorbereiden, voeren en/of vermijden van rechtsgedingen valt niet onder toepassing van de wet. De wet ontslaat de Advocaat niet van zijn beroepsgeheim.

Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van rechtspersoon of andere juridische constructie om hun advocaat mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is.

De cliënt verbindt zich ertoe om de Advocaat te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De cliënt verbindt zich ertoe de door de Advocaat gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. Indien de cliënt de informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal de Advocaat de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien hij reeds voorlopig is opgetreden, zal hij zijn verdere tussenkomst moeten beëindigen. 

Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving de Advocaat in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn/haar balie. De Advocaat is niet aansprakelijk jegens de Cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.