Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Overheidsopdrachten

Uniqum Advocaten staat u bij in de toepassing van de wetgeving omtrent overheidsopdrachten. Zij verleent u bijstand bij ondermeer het opstellen van aanbestedingen en offertes, het voeren van onderhandelingen. Eens de opdracht gegund is, kan het ook nog grondig mislopen. Ook in deze fase staat Uniqum advocaten zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij, zoals ondermeer het voeren van schadevergoedingsdiscussies bij vertragingen of onvoorziene omstandigheden.

Kortom, Uniqum Advocaten staat u onder meer bij:

  • het opstellen van kandidaturen en offertes;
  • het voeren van onderhandelingen met de overheid;
  • het nazien van de rechtmatigheid van selectie- en toewijzingsbeslissingen;
  • het voeren van procedures met het oog op de schorsing en de vernietiging van gunningsbeslissingen en het bekomen van schadeloosstelling;
  • het voeren van geschillen aangaande de uitvoering van overheidsopdrachten.

 

Banner